odion ighalo

โอเดียน อิกาโล่

ชื่อภาษาไทย : โอเดียน อิกาโล ชื่อภาษาอังกฤษ : Odion Jude Ighalo วันเดือนปีเกิด: 16 มิถุนายน ค.ศ. 1989  ปัจจุบันอายุ 30 ปี สถานที่เกิด: เลกอส ไนจีเรีย